Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sklep.tvp.pl dla klienta detalicznego

 

 

Sklep internetowy sklep.tvp.pl działający pod adresem http://sklep.tvp.pl prowadzony jest przez:

 

Telewizja Polska S.A.

Biuro Handlu

ul. J. P. Woronicza 17

00-999 Warszawa

 

tel. +48 22 507 07 07

fax +48 22 547 62 14

e-mail: plyty@tvp.pl

 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500 zł.

 

 

I. Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 

Sklep – prowadzony przez spółkę Telewizja Polska S.A. sklep internetowy sklep.tvp.pl działający pod adresem http://sklep.tvp.pl

 

Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie,

 

Dostawca – Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17

 

Operator płatności -PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

 

Towar - produkty oferowane do sprzedaży na stronach sklepu internetowego

 

 

 

II. Warunki realizacji zamówienia

 

 1. Klient może składać zamówienie:
  1. za pośrednictwem strony internetowej http://sklep.tvp.pl lub mailowo (poczta@tvp.pl) - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

 

 1. w Dziale Obsługi Klienta: telefonicznie (tel. +48 22 507 07 07) 
 2. wysyłając list na adres Dostawcy.
 3. Klient zrealizuje zamówienie:
  1. po dokonaniu rejestracji w Sklepie – utworzenie konta daje Klientowi możliwość śledzenia stanu realizowanego zamówienia, dostęp do historii zamówień, schowka oraz pozwala na modyfikację danych Klienta
  2. bez dokonywania rejestracji – bez tworzenia konta. Dane dotyczące zamówienia nie są zapisywane jako nowy Klient Sklepu. Każde kolejne zamówienie wymaga ponownego podania wszystkich niezbędnych danych. Klient nie ma możliwości śledzenia stanu zamówienia oraz historii zamówień.
 4. Klient składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej wskazuje Towar, który zamierza nabyć za pomocą opcji „do koszyka”, a następnie w części zwanej „koszykiem” wskazuje ilość zamawianych Towarów, sposób dostawy oraz adres dostawy, adres na jaki ma być wystawiona faktura oraz sposób płatności za zamówienie. Klient składa zamówienia poprzez wybór opcji „zamów”.
 5. W przypadku użytkowników zarejestrowanych nie istnieje konieczność każdorazowego podawania danych Klienta oraz danych do dostawy, chyba, że dane uległy zmianie albo dane do dostawy różnią się od danych podanych podczas rejestracji.
 6. W przypadku składania zamówienia płatnego przy odbiorze realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie.
 7. W przypadku zamówienia płatnego kartą kredytową lub przelewem elektronicznym realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia od operatora płatności o prawidłowym wykonaniu płatności. 
 8. Klient składając zamówienie, składa jednocześnie ofertę zawarcia z Dostawcą umowy sprzedaży zamawianych Towarów.
 9. W przypadku zamówień dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej, wysłane przez Dostawcę potwierdzenie przyjęcia/realizacji zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 10. W przypadku zamówień dokonywanych telefonicznie lub listownie, Dostawca przekaże potwierdzenie warunków zamówienia na podany przez Klienta adres dostawy lub adres e-mail. Do zawarcia umowy dochodzi po otrzymaniu przez Dostawcę od Klienta potwierdzenia warunków zamówienia. Klient może przesłać potwierdzenie warunków zamówienia na adres e-mail Dostawcy (punkt 1a) lub na adres:

Telewizja Polska S.A.

Biuro Handlu

ul. J.P.Woronicza 17

00-999 Warszawa

 1. Dostawa zamówionego Towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy zamawiany Towar znajduje się w magazynie Sklepu.
 2. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany telefonicznie lub mailowo o stanie zamówienia i podejmuje decyzję odnośnie realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 3. W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o częściowej realizacji zamówienia, Dostawca zrealizuje zamówienie dotyczące wyłącznie dostępnych Towarów, Dostawca zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na Towary niedostępne.
 4. W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o anulowaniu całości zamówienia, Dostawca jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia. Jeśli Klient dokonał płatności za Towar, Dostawca zwróci wpłaconą należność , zgodnie z zasadami określonymi w punkcie X. Zwrot należności.
 5. Dostawa zamówionego Towaru odbywa się na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres pocztowy, na który ma być wysłane zamówienie.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionego towaru lub opóźnienie w dostarczeniu wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 7. Realizacja zamówień towarów podlegających sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 8. Faktura wystawiana jest na życzenie Klienta. Klient, aby otrzymać fakturę, musi podać NIP oraz prawidłową nazwę i pełny adres firmy.
 9. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 10. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. ) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich (patrz „Polityka prywatności”).

 

III. Ceny towarów

 

 1. Ceny na stronach Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT liczony według obowiązującej stawki.
 2. Ceny zamieszczone przy oferowanym Towarze nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy.
 3. Ceną ostateczną Towaru jest cena podana „w koszyku” w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Całkowita wartość zamówienia widoczna jest „w koszyku” po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
 5. Cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla obu stron transakcji.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen wszystkich Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, ogłaszania i przerywania lub zmiany warunków akcji promocyjnych przeprowadzanych na stronach sklepu internetowego. Zmiany cen Towarów, wycofanie Towarów z oferty oraz zmiany warunków akcji promocyjnych nie dotyczą Towarów, które zostały zamówione przed dniem dokonania zmian, o których mowa w niniejszym punkcie.

 

 

 

IV. Formy płatności

 

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  1. płatność za pobraniem (płatność przy odbiorze) – należność pobierana jest przez listonosza lub w urzędzie pocztowym w chwili odbioru przesyłki.

Realizacja zamówienia rozpocznie się po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie internetowym sklep.tvp.pl

  1. karta kredytowa – akceptujemy karty: VISA, MasterCard, Diners Club International, JCB, American Express, Maestro, Visa Electron.

Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia od operatora płatności o poprawnym wykonaniu płatności.

 1. przelew elektroniczny

Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia od operatora płatności o poprawnym wykonaniu płatności.

 

 1. Płatność za towary z dostawą poza terytorium Polski można dokonać:
 1. kartą kredytową – akceptujemy karty: VISA, MasterCard, Diners Club International, JCB, American Express, Maestro, Visa Electron.

Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia od operatora płatności o poprawnym wykonaniu płatności.

 1. przelewem elektronicznym

Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia od operatora płatności o poprawnym wykonaniu płatności

 

 

V. Czas realizacji zamówienia

 

 1. Czas realizacji zamówienia jest to czas liczony od momentu złożenia zamówienia, z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów, do czasu dostarczenia zamówionego Towaru na adres podany przez Klienta.
 2. Zamówienie na terenie Polski:
  1. dostarczane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres dostawy
  2. czas dostawy:
 • do 17 dni od momentu złożenia zamówienia (do 3 dni na skompletowanie Towarów i do 14 dni na dostarczenie przez Pocztę Polską albo firmę kurierską) – płatność za pobraniem;
 • do 17 dni od momentu potwierdzenia od operatora płatności o poprawnym wykonaniu płatności (do 3 dni na skompletowanie Towarów i do 14 dni na dostarczenie przez Pocztę Polską albo firmę kurierską) – płatność kartą kredytową lub przelewem elektronicznym
 1. Zamówienie poza terenem Polski dostarczane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres dostawy.

 

VI. Dostawa

 

 1. Zamówienia na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej.

 

 1. Zamówienia realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej to:
  1. przesyłki ekonomiczne
  2. przesyłki priorytetowe
  3. Niezależnie od formy doręczenia, za przesyłki na terenie Polski na kwotę równą lub przekraczającą 150,00 zł Zamawiający nie ponosi kosztów dostawy.
  4. Zamówienia poza teren Polski realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej są to przesyłki priorytetowe.

 

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Każdy zamówiony w Sklepie Towar można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zrealizowanego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta., jeśli towar nie był używany i pozbawiony fabrycznego opakowania, kopiowany lub w żaden inny sposób zniszczony lub wykorzystany.
 2. Klient może odstąpić od umowy, składając Dostawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu.. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, wskazanego w pkt. 1.
 3. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy składane drogą elektroniczną powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej plyty@tvp.pl. Dostawca prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru.
 5. Warunkiem przyjęcia zwrotu Towaru jest odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (specyfikacja zamówienia lub faktura) oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwracany Towar należy odesłać na adres:

Telewizja Polska S.A.

Biuro Handlu

ul. J.P.Woronicza 17

00-999 Warszawa

 1. Dostawca gwarantuje Klientowi zwrot należności za odesłany Towar w kwocie równej cenie Towaru oraz zwrot kosztów dostawy Towaru. Dostawca pokryje koszty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia Towaru. Należności zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto zgodnie z zasadami określonymi w punkcie X. Zwrot należności.
 2. Klient ponosi koszty związane ze zwrotem Towaru do Dostawcy.
 3. W przypadku, gdy zamówienie zapłacone zostało walutą obcą zwrot należności odbędzie się zawsze po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonania zwrotu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do klienta za powstanie ewentualnych różnic kursowych.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić Towar bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od przekazania informacji dotyczących decyzji o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z obchodzenia się z Towarem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Zwrotowi nie podlegają zapieczętowane nagrania dźwiękowe lub zapieczętowania nagrania wizualne lub zapieczętowane oprogramowanie komputerowe, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 

 

VIII. Warunki gwarancji

 

Wszystkie towary dostępne w Sklepie podlegają wymianie, jeśli:

 1. posiadają wady fabryczne,
 2. zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu,
 3. towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu.

 

 

IX. Reklamacje

 

 1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:

Telewizja Polska S.A.

Biuro Reklamy

ul. J.P.Woronicza 17

00-999 Warszawa

Reklamowany Towar powinien zostać odesłany przesyłką pocztową wraz z dowodem zakupu (specyfikacja zamówienia lub faktura) oraz dokładnym opisem przyczyny reklamacji.

 1. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 2. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru oraz koszty dostawy Towaru i zwrotu Towaru do Sklepu, które poniósł Klient lub zaoferuje mu inne dostępne w Sklepie Towary do wyboru. Należności zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto zgodnie z zasadami określonymi w punkcie X. Zwrot należności.
 3. Podstawą reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie Towarów dostarczanych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, wynikające z indywidualnych ustawień monitora Klienta.
 4. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, Sklep zwróci natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

 

 

X. Zwrot należności

 

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, należności zostaną zwrócone w terminie do 14 dni roboczych od anulowania zamówienia.
 2. Jeśli Towar został wysłany, Dostawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, w zależności, zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą kredytową lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
 4. W przypadku płatności za pobraniem lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na kotno wskazane przez Klienta.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

 

XI. Newsletter

 

 1. Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Portalu  TVP.pl i innej, w szczególności telewizyjnej, działalności Dostawcy.
 2. Za zgodą Klienta, Dostawca może przekazywać również informacje handlowe pochodzące zarówno od niego, jak i od innych podmiotów.
 3. Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Klient dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularz dostępny na stronie głównej Sklepu.
 4. Rezygnacja z usługi wymaga połączenia się ze stroną Dostawcy przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.

 

XII. Przetwarzanie Danych Osobowych

 

 1. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.
 2. Pani/Pana danych osobowych przetwarzane są w następujących celach:
  1. przyjęcia i realizacji zamówienia złożonego w Sklepie, zawarcia umowy sprzedaży Towaru oraz, w przypadku dokonania rejestracji w Sklepie, utworzenia i prowadzenia konta – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna,
  2. obsługi złożonej reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna,
  3. przyjęcia i realizacji zamówienia złożonego w Sklepie, zawarcia umowy sprzedaży Towaru oraz, w przypadku dokonania rejestracji w Sklepie, utworzenia i prowadzenia konta – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy Klientem jest osoba reprezentująca osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
  4. obsługi złożonej reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy Klientem jest osoba reprezentująca osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
  5. marketingowych, w tym otrzymywania wiadomości o nowościach w Sklepie, promocjach i artykułach promocyjnych (newsletter) – w przypadku, gdy została udzielona przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie lub zawarcia umowy sprzedaży Towaru – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  7. realizacji obowiązków wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia, a następnie na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej realizacją zamówienia i zawarciem umowy sprzedaży Towaru, według okresów wskazanych w przepisach szczególnych, w tym przepisów rachunkowo-podatkowych. Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wyrażenia sprzeciwu, w sytuacjach ściśle określonych w RODO. Realizacja przysługujących Pani/Panu praw jest możliwa poprzez kontakt z administratorem, w sposób opisany w ust. 7 poniżej.
 5. W przypadku udzielenia zgód na otrzymywanie wiadomości marketingowych (newsletter) przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgód przed ich cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych/sklep”.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z zawarciem i realizacją umowy – konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne – konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości otrzymywania wiadomości o nowościach w Sklepie, promocjach i artykułach promocyjnych (newsletter).
 9. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla realizacji niniejszej umowy, może mieć miejsce wyłącznie z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO.
 11. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy publiczne, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące usługi prawne na rzecz TVP oraz inne podmioty świadczące usługi na zlecenie TVP w zakresie oraz celu związanym z przyjmowaniem i realizacją zamówień składanych w Sklepie oraz zawieraniem umów sprzedaży Towaru, w szczególności Poczcie Polskiej S.A. (w zakresie danych: imię, nazwisko, adres do doręczenia przesyłki) oraz firmie kurierskiej (w zakresie danych: imię, nazwisko, numer telefonu), w celu doręczenia zamówionego Towaru.
 12. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych związanych z plikami cookies dostępne są w treści Polityki prywatności.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Informacje o Towarach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Informacje o Towarach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie oznacza dostępności tych Towarów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
 5. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Sklepu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu internetowego sklep.tvp.pl i dotyczą tylko zamówień złożonych po opublikowaniu tych zmian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

Formularz odstąpienia od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat :

 

Telewizja Polska S.A.

Biuro Handlu

ul. J. P. Woronicza 17

00-999 Warszawa

 

tel. +48 22 507 07 07

fax +48 22 547 62 14

e-mail: plyty@tvp.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

 

– Adres konsumenta(-ów):

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

– Data:

 

(*) Niepotrzebne skreślić.