Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 1. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.
 2. Pani/Pana danych osobowych przetwarzane są w następujących celach:
 1. przyjęcia i realizacji zamówienia złożonego w Sklepie, zawarcia umowy sprzedaży Towaru oraz, w przypadku dokonania rejestracji w Sklepie, utworzenia i prowadzenia konta – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna,
 2. obsługi złożonej reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna,
 3. przyjęcia i realizacji zamówienia złożonego w Sklepie, zawarcia umowy sprzedaży Towaru oraz, w przypadku dokonania rejestracji w Sklepie, utworzenia i prowadzenia konta – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy Klientem jest osoba reprezentująca osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
 4. obsługi złożonej reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy Klientem jest osoba reprezentująca osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
 5. marketingowych, w tym otrzymywania wiadomości o nowościach w Sklepie, promocjach i artykułach promocyjnych (newsletter) – w przypadku, gdy została udzielona przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie lub zawarcia umowy sprzedaży Towaru – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 7. realizacji obowiązków wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia, a następnie na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej realizacją zamówienia i zawarciem umowy sprzedaży Towaru, według okresów wskazanych w przepisach szczególnych, w tym przepisów rachunkowo-podatkowych. Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wyrażenia sprzeciwu, w sytuacjach ściśle określonych w RODO. Realizacja przysługujących Pani/Panu praw jest możliwa poprzez kontakt z administratorem, w sposób opisany w ust. 7 poniżej.
 10. W przypadku udzielenia zgód na otrzymywanie wiadomości marketingowych (newsletter) przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgód przed ich cofnięciem.
 11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych/sklep”.
 13. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z zawarciem i realizacją umowy – konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne – konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości otrzymywania wiadomości o nowościach w Sklepie, promocjach i artykułach promocyjnych (newsletter).
 14. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 15. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla realizacji niniejszej umowy, może mieć miejsce wyłącznie z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO.
 16. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy publiczne, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące usługi prawne na rzecz TVP oraz inne podmioty świadczące usługi na zlecenie TVP w zakresie oraz celu związanym z przyjmowaniem i realizacją zamówień składanych w Sklepie oraz zawieraniem umów sprzedaży Towaru, w szczególności Poczcie Polskiej S.A. (w zakresie danych: imię, nazwisko, adres do doręczenia przesyłki) oraz firmie kurierskiej (w zakresie danych: imię, nazwisko, numer telefonu), w celu doręczenia zamówionego Towaru.
 17. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych związanych z plikami cookies dostępne są w treści Polityki prywatności.

polityka prywatności TVP