Kategorie

Akcja serialu rozgrywa się w Krakowie - tytułowym mieście skarbów. Głównymi bohaterkami są dwie związane zawodowo ze światem sztuki siostry, Alicja i Ewa. Alicja pracuje jako policjantka w grupie zajm
Miasto skarbów

Polityka prywatności

Telewizja Polska Spółka Akcyjna (TVP S.A.) szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach sklepu internetowego sklep.tvp.pl oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.


Przetwarzanie danych osobowych użytkowników sklepu internetowego sklep.tvp.pl

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w sklepie internetowym sklep.tvp.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z usług: „Zakup”, „Twoje konto” oraz „Newsletter”. Regulaminy szczegółowe mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z określonej nimi usługi. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez TVP S.A. wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

 

Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest:

Telewizja Polska Spółka Akcyjna

ul. Woronicza 17

00-999 Warszawa

Regon 010418973


Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez TVP S.A. za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników sklepu internetowego, w szczególności w ramach wykonywania usług: „Zakup”, „Twoje konto” i „Newsletter”, oraz komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.


Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych TVP S.A. w ramach usługi „Twoje konto” (po przejściu procedury weryfikującej tożsamość użytkownika, polegającej na podaniu hasła). Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej, równoznaczne z usunięciem Profilu, wymaga zaznaczenia opcji „Wyrejestruj się” w Opcjach konta. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej podanego w ramach usługi „Newsletter” wymaga połączenia się ze stroną TVP S.A. przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.


Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek sklepu internetowego sklep.tvp.pl dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w myśl art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych.

 
Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników sklepu internetowego sklep.tvp.pl osobom trzecim. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych użytkowników. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć, w myśl art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania, w szczególności może sukcesywnie, wraz z ich napływem, przekazywać adresy poczty elektronicznej, podawane przy zgłaszaniu chęci otrzymywania newslettera, Spółce SARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku przy ul. Hallera 6, 44-200 Rybnik, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000235095, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 642–28-84-378 i  kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, w celu realizowania przez udostępniany przez nią program komputerowy przesyłu wiadomości w ramach usługi „Newsletter”.


Przetwarzanie innych danych użytkowników sklepu internetowego sklep. tvp.pl

W sklepie internetowym sklep.tvp.pl zbieramy także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są  one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających portal. 


Ochrona transmisji

Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.   


Pliki Cookie

Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie usług sklepu internetowego sklep.tvp.pl, wykorzystywane są tzw. cookies – pliki zapisywane na dysku użytkownika. Umożliwiają one jego rozpoznanie przy ponownym połączeniu, a także gromadzenie informacji o tym w jaki sposób korzystał ze sklepu internetowego m.in. jakie kategorie odwiedził, jakie materiały obejrzał, w jaki sposób do nich dotarł. Zbieranie tych informacji umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty naszego sklepu internetowego do potrzeb naszych użytkowników. Dane pozyskane przy pomocy plików cookie w sklepie internetowym sklep.tvp.pl w szczególności wykorzystujemy do:

  1. obsługi rejestracji użytkownika - pozwalają na poprawne jego rozpoznawanie po zakończeniu procesu autoryzacji,
  2. przeprowadzania sond internetowych – zapamiętanie raz udzielonych odpowiedzi,
  3. generowania statystyk popularności serwisu,
  4. celów związanych z prezentacją reklamy w sklepie.

W tym ostatnim przypadku z plików cookies oprócz TVP S.A. mogą korzystać również inne podmioty zamieszczające reklamy na naszych stronach internetowych. W tym wypadku pliki cookie służą do określenia preferencji użytkownika, między innymi po to by prezentować mu reklamy, odpowiadające jego zainteresowaniom a także, aby uniknąć prezentowania mu tego samego materiału promocyjnego kilka razy.  Warto pamiętać, że pliki cookies umożliwiają nam poznanie preferencji użytkownika, ale nie na ustalenie, kim w rzeczywistości jest.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Warto jednak pamiętać, że to właśnie pliki cookie odpowiadają za zapamiętanie ustawień użytkownika ramach sklepu internetowego sklep.tvp.pl.


Odwiedziny

Aplikacje sklepu internetowego sklep.tvp.pl zbierają w sposób automatyczny tzw. logi systemowe (m.in. datę i czas wizyty, adres IP), wykorzystywane dla celów administracji serwerami serwisu, a także do prowadzenia statystyk.

Inne strony internetowe

W ramach standardowych mechanizmów funkcjonujących w Internecie, na stronach sklepu internetowego sklep.tvp.pl mogą być prezentowane odsyłacze prowadzące do stron zewnętrznych. Za ochronę danych osobowych w serwisach zewnętrznych oraz publikowane tam treści odpowiadają wyłącznie podmioty prowadzące te strony.


Gwarancje bezpieczeństwa

Administrator tvp.pl gwarantuje należytą ochronę danych osobowych użytkowników, przechowywanych w sklepie internetowym sklep.tvp.pl. Stosowane zabezpieczenia - zgodne z wysokim standardem technologicznym oraz aktualnym ustawodawstwem dotyczącym ich ochrony - zapewniają pełne bezpieczeństwo wszystkich informacji dotyczących danych osobowych użytkowników sklep.tvp.pl, historii ich aktywności na stronach serwisu oraz danych uzyskanych w drodze ankiet, formularzy oraz korespondencji elektronicznej.